Työssäoloehto

Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna eli jäsenenä työttömyyskassassa vähintään 26 työttömyyttä edeltävää viikkoa ja on vakuutettuna ollessaan täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on 28 työttömyyttä lähinnä edellisen kuukauden (tarkastelujakso) aikana ollut 26 kalenteriviikkoa vakuutuksenalaisessa palkkatyössä. Työssäoloehtoon huomioidaan sellainen työ, jota on tehty vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa (huom. opetusalalla poikkeus) ja jossa palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen tai ellei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka on ollut vähintään 1189 euroa kuukaudessa (vuonna 2018). Työssäoloehtoon luetaan 1.1.2017 lukien myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina henkilö on ollut 60 vuotta täytettyään työ- ja elinkeinotoimiston julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 2 momentin perusteella järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa.

28 kuukauden tarkastelujaksoa pidennetään ajalla, jonka henkilö on estynyt olemasta työmarkkinoilla, jos syynä tähän on:

  • Sairaus, laitoshoito tai kuntoutus
  • Asevelvollisuus tai siviilipalvelus
  • Päätoimiset opinnot
  • Lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
  • Apurahakausi

Muu näihin verrattava hyväksyttävä syy.

Työssäoloehdon voimassaolo

Työssäoloehdon voi menettää, jos henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta. Henkilö on työmarkkinoilla, jos hän on ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä tai työllistynyt yritystoiminnassa tai omassa työssä taikka ollut työllistymistä edistävässä palvelussa tai ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Henkilöllä on hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta pääsääntöisesti silloin, kun hänen työssäoloehdon tarkastelujaksoaan voitaisiin pidentää (ks. hyväksyttävät syyt edellä kohdasta ”Työssäoloehto”).

Ilman hyväksyttävää syytä tapahtunut yli kuuden kuukauden työmarkkinoilta poissaolo aiheuttaa sen, ettei työnhakijalla ole oikeutta palkansaajan ansiopäivärahaan ennen kuin hän on täyttänyt työssäoloehdon kokonaan uudelleen.

Työssäoloehdon voi menettää myös silloin, jos henkilö on toiminut Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyysaikana yrittäjänä yli 18 kuukautta. Myös tällöin työttömyyskassa voi maksaa etuuksia vasta, kun palkansaajan työssäoloehto on täyttynyt uudelleen.

Omavastuuaika

Ansiopäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun henkilö on ollut työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneena työ- ja elinkeinotoimistossa yhteensä viittä täyttä työpäivää vastaavan omavastuuajan. Omavastuuaika asetetaan siinä tapauksessa, että henkilö jää työttömäksi ja täyttää työssäoloehdon ensimmäistä kertaa ja siinä tapauksessa, että hän täyttää työssäoloehdon uudelleen. Omavastuuaikaa ei kuitenkaan aseteta uudelleen, vaikka työnhakija täyttäisi työssäoloehdon, jos enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta ja työhakijalle on tällöin asetettu omavastuuaika.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa omavastuun ajalta henkilölle, joka osallistuu työllistymistä edistävään palveluun.