Soviteltuun ansiopäivärahaan voi olla oikeus työnhakijalla:

 1. joka tekee osa-aikaista työtä, ei kuitenkaan, jos osa-aikaisuus perustuu työntekijän aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen

  Soviteltu ansiopäiväraha maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä. Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön ajalta edellyttää, että työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Työnantajan tulee luotettavasti myös valvoa työntekijän työaikaa, jotta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa. Hae soviteltua päivärahaa osa-aikatyön palkanmaksujaksosta riippuen joko neljän peräkkäisen kalenteriviikon (ma-su) tai kuukauden jaksoissa. Ilmoita hakemuksessa tekemäsi työtunnit ja toimita hakemuksen liitteeksi palkkalaskelma hakujakson aikana tehdystä työstä. Työsuhteen alkaessa tulee kassaan toimittaa myös työsopimus, nimittämiskirja tai virkamääräys. 
   
 2. jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn johdosta tai jonka työnteko on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa

  Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle / lyhennetylle työpäivälle, merkitse päivärahahakemukseen työtilanteesi aina kokonaisten kalenteriviikkojen osalta, jotta kassa voi tarkistaa kunkin viikon työajan. Työaika ei saa ylittää kalenteriviikon aikana 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Jos 80 % työaikaraja ylittyy, ei ansiopäivärahaan ole oikeutta kyseiseltä kalenteriviikolta. Jos päivittäistä työaikaasi lyhennetään ja palkkaasi vähennetään työajan lyhennystä vastaavasti, voit saada soviteltua päivärahaa niiltä kalenteriviikoilta, joiden aikana työajan lyhennys on toteutunut.

  Huom. Kokoaikatyötä tehnyt työnhakija, jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn johdosta yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä viikossa, ei ole sovittelun piirissä. Tällöin ansiopäiväraha maksetaan pääsääntöisesti täysimääräisenä lomautuspäiviltä, eikä työpäivien osalta ansiopäivärahaa makseta lainkaan. Jos taas ansiopäivärahan saajalla on lyhennetyn työviikon lisäksi muuta soviteltavaa tuloa, esimerkiksi yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäivärahaa maksetaan kuitenkin soviteltuna.
   
 3. joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai

  Jos työ jatkuu yli kaksi viikkoa, maksetaan sinulle täyttä ansiopäivärahaa työn alkamiseen ja taas uudelleen työn päättymisen jälkeen. Työsuhteen ajalta ei tällöin makseta työttömyyspäivärahaa.
   
 4. jolla on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä.

  Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna silloin, kun henkilöllä on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä. Sovittelussa otetaan huomioon pääsääntöisesti viimeksi vahvistetussa henkilökohtaisessa verotuspäätöksessä mainitut yrityksestä saadut ansiotulona verotettavat tulot, jotka jaetaan 12:lla ja näin saatu tulo vaikuttaa kuukausittain sovittelussa. Jos yritystoimintaa on harjoitettu vasta lyhyen aikaa, arvioidaan yritystoiminnan tulot muulla luotettavalla selvityksellä, kuten hakujaksoa koskevalla selvityksellä yritystoiminnan tuloista ja menoista. Jos yritystoimintaa harjoitetaan muun kuin yrityksen tai muun yhteisön kautta (esimerkiksi laskutusyhteisöjen kautta tapahtuva työllistyminen ja toimeksiannot, joita ei tehdä työsuhteessa), otetaan yritystoiminnasta saatu työtulo pääsääntöisesti huomioon hakujaksoa koskevalla palkkalaskelmalla.

  Lakimuutoksen myötä 1.1.2017 lukien henkilöllä on oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan myös silloin, jos hän työllistyy päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään yhdenjaksoisesti enintään kahden viikon ajan (esim. lyhyt toimeksiantotyö). Jos päätoiminen työllistyminen yritystoiminnassa tai omassa työssä kestää yhdenjaksoisesti yli kaksi viikkoa, oikeutta ansiopäivärahaan ei ole työllistymisen alkamisesta lukien.

  Työttömyysturvajärjestelmän näkökulmasta työtä tehdään joko yrittäjänä tai palkansaajana, ja jos kyse ei ole kummastakaan näistä, toimintaa arvioidaan ns. omassa työssä työllistymisenä.

Luottamustoimet

Kunnallisia, valtiollisia tai kirkollisia luottamustoimia ei hoideta työ- tai virkasuhteessa, joten luottamustoimesta saatuja palkkioita ei sovitella. Yksityisoikeudellisesta yhteisöstä saatuja palkkioita ei sovitella silloin, kun kokouspalkkion maksaminen ei millään tavalla liity henkilön ammattiin, työskentelyyn tai elinkeinon harjoittamiseen.

Työ- tai virkasuhteessa tehdyistä töistä saadut tulot sovitellaan.

Kokouspalkkiot tulee aina ilmoittaa kassalle, sillä kassa tekee ratkaisun siitä, onko kyseessä soviteltava tulo vai ei.

Sovitellun päivärahan määrä

Ansiopäivärahan sovittelussa otetaan huomioon vain työsuhteessa, yritystoiminnassa tai omassa työssä tehtyyn työhön perustuva tulo.

Soviteltua päivärahaa maksettaessa täydestä ansiopäivärahasta vähennetään 50 % siitä sovittelujakson aikana ansaitsemastasi työtulosta, joka ylittää 300 euron suojaosan (suojaosa neljän viikon hakujaksolla on 279 euroa). Enintään 300 euroa kuussa/279 euroa neljässä viikossa ansaitsevalle maksetaan ansiopäiväraha täysimääräisenä. 

Sovitellun ansiopäivärahan määrällä on päivärahan perusteena olevaan palkkaan sidottu enimmäismäärä. Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa enintään niin paljon, että se yhdessä huomioon otettavan työtulon kanssa voi olla korkeintaan ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. 

Lisää tietoa sovitellun päivärahan laskentasäännöistä ja laskentaesimerkkejä löydät Työttömyyskassojen yhteisjärjestön kotisivuilta.