Työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä säädetään siitä, millä edellytyksillä henkilöä pidetään yrittäjänä työttömyysturvajärjestelmässä. Jos henkilö on yrittäjä, työ- ja elinkeinotoimisto arvioi onko yritystoiminta pää- vai sivutoimista. Pääsääntöisesti vain sivutoimisesti yrittäjänä työllistyvällä voi olla oikeus työttömyysetuuteen yritystoiminnan ajalta. Poikkeuksena on 1.1.2017 alkanut yritystoiminta, joka kestää yhdenjaksoisesti enintään kahden viikon ajan (esim. lyhyt toimeksianto). Tällöin ei ole merkitystä sillä, onko yritystoiminta sivu- tai päätoimista, koska molemmissa tilanteissa henkilöllä on muiden edellytysten täyttyessä mahdollista saada soviteltua ansiopäivärahaa, eikä TE-toimistolle tarvitse yritystoiminnasta tehdä ilmoitusta.

Työttömyysturvassa yrittäjänä pidetään henkilöä, joka:

 1. on yrittäjän eläkelaissa tai maatalousyrittäjän eläkelaissa tarkoitettu yrittäjä.

  Yrittäjän eläkelain mukaan yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa. Yrittäjiä voivat siis olla muutkin kuin yrityksen tai muun yhteisön kautta yritystoimintaa harjoittavat henkilöt. Yritystoiminnaksi katsotaan siten esimerkiksi laskutusyhteisöjen kautta tapahtuva työllistyminen ja toimeksiannot, joita ei tehdä työsuhteessa.

  Yrittäjäksi katsotaan henkilö, jolla on YEL - tai MYEL – vakuutus (lukuun ottamatta apurahansaajia). Työttömyysturvalain mukainen yrittäjämääritelmä voi myös täyttyä pelkästään sillä perusteella, että henkilö on yrittäjän eläkelaissa tarkoitettu yrittäjä, vaikka henkilö ei olisikaan ikänsä tai tulojensa vuoksi velvollinen ottamaan YEL-vakuutusta.

  Yrittäjänä pidetään avoimen yhtiön yhtiömiestä tai muun yhteisön tai yhtymän sellaista osakasta tai yhtiömiestä, joka on henkilökohtaisessa vastuussa yhteisön tai yhtymän velvoitteista ja sitoumuksista. Tämä koskee avoimen yhtiön yhtiömiesten lisäksi kommandiittiyhtiön vastuunalaisia yhtiömiehiä ja joissain tilanteissa myös osuuskunnan jäseniä. Osuuskunnassa, jossa jäsenten äänimäärä on yhtä suuri ja on enintään kuusi jäsentä, katsotaan kaikki jäsenet yrittäjiksi, koska heillä on johtava asema ja yli 15 prosenttia määräysvallasta, vaikka he eivät olisi hallituksen jäseniä tai toimisi toimitusjohtajana. 
   
 2. on yrityksen osaomistaja.

  Osaomistajana pidetään henkilöä, joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä on vähintään 15 prosenttia tai hänen perheenjäsenillään taikka hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä taikka muutoin vastaava määräämisvalta.

  Osaomistajana pidetään myös henkilöä, joka ilman johtavaa asemaa työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään taikka hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta, osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräysvalta.

  Jos yritystoimintaa ei harjoiteta osakeyhtiön muodossa, osaomistajaksi katsominen edellyttää, että henkilö työskentelee yrityksessä (esimerkiksi avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa), jossa hänellä tai hänen perheenjäsenillään taikka hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vastaava määräysvalta.

  Omistusosuuksia laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen, toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen.

  Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.

  Henkilö on johtavassa asemassa silloin, kun hän on osakeyhtiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka näitä vastaavassa asemassa.

  Yrittäjäksi katsominen osaomistajia koskevan säännöksen perusteella edellyttää, että henkilö työskentelee yrityksessä. Pelkkä omistaminen tai määräysvalta taikka samassa taloudessa yrityksen omistajan kanssa asuminen ei oikeuta pitämään henkilöä yrittäjänä.

Jos olet työttömyysturvalain mukainen yrittäjä, sinun kannattaa harkita kassan vaihtoa yrittäjien työttömyyskassaan. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä yrittäjäkassassa, esimerkiksi AYT-kassassa.