Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Tämän lisäksi on mahdollista saada lapsikorotusta ja korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävien palveluiden ajalta. Peruspäivärahan suuruinen perusosa (32,40 euroa / päivä vuonna 2018) on kaikille sama, kun taas ansio-osan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävästä, vähintään 26 kalenteriviikon aikana ansaitsemasta palkkatulosta. Palkkatulona ei huomioida lomarahaa, lomakorvausta, pääomatuloa, työhön perustumatonta tuloa eikä sellaisia palkkaeriä, joita ei ole ansaittu määrittelyjakson aikana. Ennen ansiopäivärahan laskemista palkasta tehdään lakisääteinen ns. TyEL-vähennys (4,48 % vuonna 2018).


Ansiopäivärahan ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta taitekohtaan (3078,00 euroa / kk vuonna 2018) asti. Jos palkka ylittää taitekohdan, ansio-osa on 20 prosenttia taitekohdan ylittävän palkan osalta.


Ansiopäivärahaan maksetaan lapsikorotus, jos työttömyyspäivärahan saajalla on huollettavanaan alle 18 – vuotias lapsi. Vuonna 2018 lapsikorotus on 5,23 euroa yhdestä lapsesta, 7,68 euroa kahdesta lapsesta ja 9,90 euroa kolmesta tai useammasta lapsesta päivässä.


Ansiopäiväraha maksetaan korotettuna enintään 200 päivältä jäsenelle, joka osallistuu TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Palveluun osallistumisesta tulee ensin sopia TE-toimiston kanssa. Korotettu ansio-osa on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta taitekohtaan (3078,00 euroa / kk vuonna 2018) asti. Jos palkka ylittää taitekohdan, korotettu ansio-osa on 25 prosenttia taitekohdan ylittävän palkan osalta.


Voit laskea suuntaa-antavan arvion ansiopäivärahastasi päivärahalaskurin avulla.