Työttömyysturvalain 1 luvun 6§:ssä on määritelty, mitä yrittäjällä tarkoitetaan työttömyysturvassa. Vuoden 2016 alusta alkaen yrittäjä-määritelmä laajeni siten, että yrittäjinä pidetään myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole velvollisia ottamaan yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaista eläkevakuutusta (YEL, MYEL).

 

Muutos vaikuttaa lähinnä pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaviin, joita on aiemmin pidetty työttömyysturvassa omaa työtä tekevinä. Jatkossa omalla työllä tarkoitetaan sellaista työtä, jota ei tehdä ansiotarkoituksessa (esim. omaishoitajat, apurahansaajat).

 

Lakimuutoksella ei muuteta sivu- ja päätoimisuuden yrittäjyyden arviointiedellytyksiä. Vaikka henkilöä pidettäisiin yrittäjänä, oikeus päivärahaan sivutoimisen oman työn ajalta ei kuitenkaan muutu.

 

Muutos ei vaikuta myöskään siihen, kuka voi liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. Yrittäjäkassan jäsenyyden ja työssäoloehdon kerryttämisen edellytyksenä on edelleen vähintään kulloisenkin vähimmäisvakuutustason mukainen eläkevakuutuksen vuosityötulo (12 420 euroa vuonna 2016).