Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset (HE 113/2016, HE 209/2016 ja HE 210/2016), joiden myötä työttömyysturvaan ja työvoimapoliittisiin asioihin on tullut muutoksia vuoden 2017 alusta lukien. Alla on kooste keskeisimmistä ansiopäivärahan saajiin vaikuttavista muutoksista:

  • Päivärahakauden enimmäisaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään. Jos henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria, enimmäisaika lyhenee 300 päivään. Enimmäisaika säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jotka ovat työskennelleet viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Uusia enimmäisaikaa koskevia säädöksiä sovelletaan hakijoihin, joiden päivärahakauden enimmäisaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.
  • Omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään. Seitsemän päivän omavastuuaika koskee niitä hakijoita, joiden omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.
  • Pitkän työhistorian perusteella maksettavasta korotusosasta luovutaan. Pitkän työuran perusteella voidaan maksaa korotusosaa 30.6.2017 asti, jos työsuhde päättyy viimeistään 31.12.2016.
  • Korotetun ansio-osan määrä alenee kaikilla korotettua ansiopäivärahaa saavilla 1.1.2017 lukien. Korotettua ansio-osaa maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta yhteensä enintään 200 päivältä ja pitkän työuran päättymisen perusteella enintään 90 päivältä. Korotetun ansio-osan leikkauksen vaikutus on sitä suurempi, mitä suuremmat henkilön tulot ovat olleet ennen työttömyyttä. Vaikutus vaihtelee muutamasta kympistä satoihin euroihin kuukaudessa.
  • Kulukorvausta ei enää makseta omaehtoisten opintojen ajalta. Muutos koskee opintoja, jotka on aloitettu (ja joiden tukeminen on aloitettu) 1.1.2017 tai sen jälkeen.
  • Työttömyyskassat alkavat maksaa vuoden alusta liikkuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Uusi liikkuvuusavustus korvaa työttömälle matka- tai muuttokustannuksia silloin, kun työmatka päivässä on yhteensä yli kolme tuntia tai osa-aikatyön kohdalla yli kaksi tuntia. Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen (n. 700 € / kk) ja sitä maksetaan työsuhteen kestosta riippuen enintään kahden kuukauden ajan.
  • Enintään kaksi viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan ajalta maksetaan soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu yritystulon vaikutus. Aiemmin soviteltua päivärahaa on voitu maksaa vain sivutoimisen yritystoiminnan ajalta. Päätoiminen yritystoiminta on estänyt päivärahan maksamisen.
  • Lakiin palautetaan vuosina 2010-2012 ja 2014-2015 voimassa ollut säädös, jonka mukaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehty palkanalennus ei vaikuta päivärahan määrään. Yleensä henkilön päiväraha lasketaan työttömyyttä edeltäneen palkan perusteella. Lakimuutoksen myötä päiväraha lasketaan kuitenkin palkanalennusta edeltävän palkan mukaan.
  • Työttömällä ei ole enää kolmen kuukauden ammattitaitosuoja-ajan jälkeen pätevää syytä kieltäytyä tarjotusta kokoaikaisesta työstä, vaikka työstä maksettava palkka jäisi pienemmäksi kuin työttömänä ollessa maksettu työttömyysetuus.
  • TE-toimiston on järjestettävä työttömälle haastattelu viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen ja tämän jälkeen aina kolmen kuukauden välein.