Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muutoksen, jonka myötä myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton. 

Laki avioliittolain muuttamisesta tulee voimaan 1.3.2017. Avioliittolain muutoksen myötä työttömyysturvalain avoliiton määritelmä muuttuu sukupuolineutraaliksi. Tämä tarkoittaa sitä, että puolisoina pidetään jatkossa kahta henkilöä, jotka eivät ole keskenään avioliitossa, mutta elävät jatkuvasti avoliitossa eli yhteisessä taloudessa ja muutoinkin avioliitonomaisissa olosuhteissa. Aiemmin puolisoina voitiin pitää vain avoliitossa elävää miestä ja naista. Työttömyysturvalaissa avoliitossa asuviin henkilöihin sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä. Henkilöiden katsominen puolisoiksi vaikuttaa usean työttömyysturvalain säännöksen soveltamiseen.

1. Oikeus lapsikorotukseen puolison lapsesta

Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella. Työttömyysetuuden saajan huollettavana lapsena pidetään myös avopuolison lasta, jos tämä asuu työttömyysetuuden saajan kanssa samassa taloudessa. Avoliiton voivat (1.3.2017 lukien) muodostaa myös samaa sukupuolta olevat henkilöt. Vuonna 2017 lapsikorotus on yhdestä lapsesta 5,23 €/pv, kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 €/pv ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,90 €/pv. 

2. Puolison saama kotihoidontuki vaikuttaa puolison työttömyysetuuteen vähentävästi

Työttömyysetuudesta vähennetään työnhakijan tai hänen puolisonsa saama lasten kotihoidontuki. Puolison saamaa kotihoidontukea ei kuitenkaan vähennetä, jos puoliso itse hoitaa lasta eikä hänellä tämän tai samanaikaisesti maksettavan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahan vuoksi olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Jos molemmat puolisot ovat työttömänä saaden työttömyysetuutta, vähennys tehdään kotihoidontukea saavan puolison työttömyysetuudesta. Lainmuutoksen johdosta hakijan työttömyyspäivärahasta voidaan vähentää myös samaa sukupuolta olevan avopuolison saama lasten kotihoidontuki 1.3.2017 lukien.

3. Yrittäjämääritelmässä katsotaan puolisoiksi

Yrittäjäksi voidaan katsoa työttömyysturvalaissa myös yrityksen osaomistaja. Yrityksen osaomistajan puolisoksi määritelty henkilö katsotaan hänen perheenjäsenekseen. Henkilön määritteleminen yrityksen osaomistajan puolisoksi saattaa vaikuttaa siihen, katsotaanko osaomistajan olevan yrittäjä. Määriteltäessä osaomistajan omistusosuutta yrityksestä otetaan huomioon myös osaomistajan puolison omistusosuus. Avoliiton käsitteen muuttuminen sukupuolineutraaliksi myötä osaomistajan kanssa avoliitossa elävän samaa sukupuolta olevan henkilön omistusosuus otetaan huomioon arvioitaessa sitä, pidetäänkö osaomistajaa yrittäjänä. Jos yrittäjän perheenjäseneksi katsottava avopuoliso työskentelee yrityksessä, voidaan myös häntä pitää yrittäjämääritelmän mukaisten edellytysten täyttyessä yrittäjänä. Siten muutoksen johdosta sellaisia henkilöitä, joita ei ole ennen lainmuutosta pidetty työttömyysturvalain mukaisina yrittäjinä, voidaan muutoksen johdosta ryhtyä arvioimaan yrittäjinä. 

4. Puolison työn perässä muuttaminen pätevä syy erota työstä

Työnhakija voi menettää oikeuden työttömyysetuuteen määräaikaisesti 90 päivän ajaksi, jos hän on eronnut työstä ilman pätevää syytä (työ- ja elinkeinotoimisto tutkii työsuhteen päättymisen syyn). Henkilöllä on pätevä syy erota työstä muuttaakseen viikon kuluessa eroamisesta lukien toiselle paikkakunnalle, jossa hänen puolisollaan on toimeentulon turvaava pysyväisluontoinen työ tai vastaavaa yritystoimintaa. Lisäksi edellytetään, että työpaikka sijaitsee uuden asuinpaikan mukaan määräytyvän työssäkäyntialueen ulkopuolella, tai että henkilön päivittäisen työmatkan kesto ylittäisi muuton jälkeen kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia. Jatkossa henkilöllä on pätevä syy erota työstä myös silloin, kun muutto koskee avoliittoa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. 

Lisätietoa hallituksen esityksestä (HE 232/2016).