Vuoden 2019 alusta lukien ansiopäivärahaa voidaan maksaa ilman korotusosia päätoimisten opintojen ajalta vähintään 25 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle, jonka opinnot kestävät yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna enintään kuusi kuukautta ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Tähän asti päätoiminen opiskelu on pääosin estänyt ansiopäivärahan saamisen opiskelun kestosta riippumatta. Ansiopäivärahaa on voitu maksaa päätoimisten opintojen ajalta ainoastaan silloin, jos kyse on ollut TE-toimiston hyväksymästä omaehtoisesta opiskelusta tai työvoimakoulutuksesta.

Vuoden 2019 alussa voimaan tuleva lakimuutos koskee myös aiemmin harjoitettuja opintoja, jos opinnot ovat olleet todisteellisesti keskeytyneenä vähintään vuoden. TE-toimistoon tulee nykyistä vastaavasti ilmoittaa, jos aloittaa tai jatkaa opintoja työttömänä ollessa, minkä jälkeen TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon siitä, onko opintojen ajalta oikeus ansiopäivärahaan. 

Aktiivisuusedellytyksen täyttäminen opiskelulla jatkossa

Vuoden 2019 alusta lukien enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot kerryttävät aktiivisuusedellytystä. Aktiivisuusedellytystä kerryttää jatkossa myös sivutoimiset opinnot, jos ne kestävät vähintään viisi päivää (samojen opintojen osalta aktiivisuusedellytys kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta).

Alla oleva kaavio kuvaa opintojen vaikutusta työttömyysetuuteen vuoden 2019 alusta lukien (lähde TYJ).