Työtulojen vaikutus

Milloin työtulo vaikuttaa päivärahan määrään?

Ansiopäivärahan määrään vaikuttaa vähentävästi kaikki ne työtulot, jotka ylittävät suojaosan. Työtulo vaikuttaa yleensä sen hakujakson aikana, jolloin työtulo on maksettu riippumatta siitä, miltä ajalta tulo on ansaittu. Suojaosa on bruttona 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa, jos hakujaksosi on neljä viikkoa. Jos saat työtuloa yli suojaosan, maksetaan sinulle soviteltua päivärahaa, eli tällöin työtulo vaikuttaa päivärahaan vähentävästi.

Väliaikainen lakimuutos suojaosan korotuksesta: Työnhakija voi ansaita 500 euroa kuukaudessa (465 euroa neljän viikon jaksolla) ilman että työtulo pienentää työttömyysetuuden määrää - koskee 1.6.2020–31.12.2020 alkavia hakujaksoja.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan, jos saat työtuloa yli suojaosan (300/279 euroa) seuraavissa tapauksissa

  1. Osa-aikatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä. Soviteltuun ansiopäivärahaan ei ole kuitenkaan oikeutta, jos olet omasta aloitteestasi lyhentänyt työaikaasi.
  2. Yritystoiminnasta. Yritystoiminnan tuloiksi katsotaan tietyissä tilanteissa myös kokouspalkkiot.
  3. Lomauttaneelta työnantajalta ja lomautuksen takia ja päivittäistä työaikaasi on lyhennetty tai viikoittaista työaikaasi on lyhennetty ja saat sen lisäksi työtuloa muualta (esim. yritystoiminnastasi tai toiselle työnantajalle tekemästäsi osa-aikatyöstä).

Työtulo osa-aikatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä

Osa-aikatyöksi katsotaan työ, jota tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Työaikaa verrataan joko työehtosopimuksen mukaiseen täyteen työaikaan tai jos työehtosopimusta ei ole, niin käytetään työaikalain mukaista työaikaa (8 h / pv ja 40 h / viikko).

Työnantajan tulee luotettavasti myös valvoa työntekijän työaikaa, jotta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa. Voit saada soviteltua päivärahaa myös silloin, jos sinut on kokoaikatyöstä osa-aikaistettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuen. Soviteltua päivärahaa maksetaan myös työpäiviltä.

Ilmoita hakemuksessa tekemäsi työtunnit ja toimita palkkalaskelma sen hakujakson aikana, jolloin työstä saatu palkka on maksettu. Toimita työn alkaessa kassaan työsopimus tai muu vastaava asiakirja. Lisäksi ilmoita työn alkamisesta myös TE-toimistoon.

Työtulo yritystoiminnasta (sis. kokouspalkkiot)

Katso ensin oletko työttömyysturvassa yrittäjä. Yritystoiminnan kautta verotuksessa ansiotuloiksi katsottavat tulot vaikuttavat ansiopäivärahaan vähentävästi (pääomatuloilla ei ole vaikutusta). Yritystoiminnasta saatu ansiotulo huomioidaan henkilökohtaisen verotuspäätöksen perusteella silloin, kun yritystoimintaa on harjoitettu pidempään. Lyhytkestoisen yritystoiminnan osalta tuloja tarkastellaan eri tavoin riippuen yritystoiminnan harjoittamisen muodosta.

Toimita viimeksi vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös, jos jäät työttömäksi ja olet päätyön ohella harjoittanut pidempään sivutoimista yritystoimintaa.

Väliaikainen lakimuutos: Sivutoimisen yrittäjän tulo voidaan huomioida oman ilmoituksen perusteella verotustietojen sijaan, jos tulot ovat laskeneet koronaepidemian vuoksi - koskee 11.5.–31.12.2020 alkavia hakujaksoja. ​​​

Jos olet ollut yrittäjänä vasta lyhyen aikaa, voidaan yritystoiminnan tulot huomioida esimerkiksi hakujaksoa koskevan kuukausikirjanpidon avulla (koskee mm. toiminimiyrittäjiä). Jos harjoitat yritystoimintaa osakeyhtiön kautta, saamasi ansiotulot vaikuttavat päivärahaan vasta sen hakujakson aikana, jolloin nostat yrityksestä veronalaista palkkatuloa. Jos käytät laskutuspalveluyhteisöä (esim. Ukko.fi), silloin laskutuspalveluyhteisön maksama palkkio huomioidaan sen hakujakson aikana, jolloin palkkio on sinulle maksettu.

Ilmoita alkavasta yritystoiminnasta aina hakemuksessa - kassa pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoa yritystoiminnan tulojen ilmoittamiseksi. Ilmoita yli kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta aina myös TE-toimistoon.


KOKOUSPALKKIOT eivät vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen silloin, kun saat kokouspalkkiota kunnallisesta, valtiollisesta, kirkollisesta taikka muusta kuin ansaintatarkoitetussa tehdystä luottamustoimesta.

Yksityisoikeudellisesta yhteisöstä saamasi kokouspalkkiot ovat soviteltavaa työtuloa silloin, kun palkkion maksaminen liittyy ammattiisi, työskentelyysi tai elinkeinon harjoittamiseesi. Jos kyseessä on yleishyödyllinen luottamustoimi, ei tuloa huomioida päivärahassa vähentävänä (esim. asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenenä toimiminen).

Työ- tai virkasuhteessa tehdyistä töistä saadut kokouspalkkiot vaikuttavat aina päivärahan sovittelussa työtulona.

Kokouspalkkiot ja kokouspäivät tulee ilmoittaa kassalle, sillä kassa tekee ratkaisun siitä, onko kyseessä päivärahan sovittelussa vaikuttava tulo vai ei. Kokouspalkkio huomioidaan sen hakujakson aikana, jolloin palkkio on maksettu.

Työtulo lomautustilanteessa

Jos olet kokoaikatyöstä lomautettu ja viikoittaista työaikaasi on lyhennetty yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä, saat lomautuspäiviltä päivärahan täysimääräisenä ja työpäiviltä päivärahaa ei makseta lainkaan. Tällöin sinulle ei makseta soviteltua päivärahaa.

Jos päivittäistä työaikaasi lyhennetään lomautuksen johdosta, sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa niiltä kalenteriviikoilta (myös työpäiviltä), joiden aikana työajan lyhennys on toteutunut. Päiväraha maksetaan soviteltuna myös silloin, jos olet lomautettuna jollain muulla tavalla kuin päivittäistä työaikaa lyhentämällä ja sinulla on lomautuksen aikana työtuloa esimerkiksi yritystoiminnastasi tai osa-aikatyöstäsi.

Jos työaika ylittää kalenteriviikon aikana yli 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta, ei ansiopäivärahaan ole oikeutta kyseiseltä kalenteriviikolta.

Hae päivärahaa lomautuksen aikana työn palkanmaksujaksosta riippuen joko neljän peräkkäisen kalenteriviikon (ma-su) tai kuukauden jaksoissa. Täytä hakemukseen viimeinen viikko aina sunnuntaihin asti, vaikka haetkin päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa. Toimita hakemuksen liitteenä palkkalaskelma, joka on maksettu hakujakson aikana.

Jos saat työtuloa enintään 300 euroa kuukaudessa

Voit saada työtuloa yhteensä enintään 300 euroa kuukaudessa bruttona (tai 279 euroa, jos hakujaksosi on neljä viikkoa) ilman, että työtulo pienentää ansiopäivärahasi määrää. Jos saat työtuloa yli 300/279 euroa, maksetaan sinulle soviteltua päivärahaa, eli tällöin työtulo vaikuttaa päivärahaan vähentävästi. Työtulo huomioidaan sen hakujakson aikana, jolloin tulo on maksettu.

Väliaikainen lakimuutos suojaosan korotuksesta: Työnhakija voi ansaita 500 euroa kuukaudessa (465 euroa neljän viikon jaksolla) ilman että työtulo pienentää työttömyysetuuden määrää - koskee 1.6.2020–31.12.2020 alkavia hakujaksoja.

Jos saat työtuloa yli 300 euroa kuukaudessa

Arvioi työtulon vaikutus päivärahaasi laskurilla (tyj.fi).

Yli 300 euroa kuukaudessa (tai 279 euroa, jos hakujaksosi on neljä viikkoa) ylittävästä tulosta puolet vähennetään päivärahastasi. Työtulo huomioidaan sen hakujakson aikana, jolloin tulo on maksettu.

Väliaikainen lakimuutos sovitellun päivärahan maksamisesta: Lakimuutoksen myötä päivärahan sovittelujakso on aina joko kuukausi tai neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta etuusoikeutta ei olisi. Kaikki kyseisen kuukauden tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana maksetut palkat huomioidaan työttömyysetuuden sovittelussa, vaikka palkka olisi maksettu sellaisena päivänä, jolta henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Lakimuutos on voimassa 11.5.–31.12.2020 alkavissa hakujaksoissa. Lue lisää väliaikaisesta lakimuutoksesta.


Esimerkki: Henkilön täysi päiväraha on 76,42 euroa päivässä. Henkilö saa työtuloa osa-aikatyöstä kuukauden aikana yhteensä 1300 euroa.
lasketaan työtulon vähentävä osuus kuukaudessa. 1300 – 300 = 1000, josta puolet vaikuttaa vähentävästi (1000 / 2) 500
lasketaan työtulon vähentävä osuus päivässä (500 / 21,5) 23,26
Soviteltu päiväraha päivässä (76,42 – 23,26) 53,16 euroa

Sovitellun ansiopäivärahan määrällä on päivärahan perusteena olevaan palkkaan sidottu enimmäismäärä. Se tarkoittaa sitä, että soviteltu päiväraha yhdessä työtulon kanssa voi olla enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen (päivärahan perusteena olevan palkan suuruuden näet ensimmäisestä ansiopäivärahapäätöksestäsi). Enimmäismäärää laskettaessa työtulo huomioidaan täysimääräisenä ilman suojaosan (300/279 euron) vähentämistä.


Esimerkki: Henkilön päivärahan perusteena oleva palkka on 2800 euroa kuukaudessa. Henkilö saa työtuloa osa-aikatyöstä kuukauden aikana 2400 euroa.
lasketaan päiväpalkka päivärahan perusteena olevalle palkalle (2800 / 21,5) 130,23
lasketaan päiväpalkka työtulolle (2400 / 21,5) 111,63
Soviteltu päiväraha yhdessä työtulon kanssa enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen (130,23 – 111,63) 18,60 euroa päivä

Jos sovitellun päivärahan ja työtulon yhteissumma ylittää päivärahasi perustepalkan, ei päivärahaa jää tältä hakujaksolta maksettavaksi.

Soviteltua päivärahaa maksetaan aina vähintään niin paljon kuin sinulla olisi oikeus saada peruspäivärahaa.


Esimerkki: Henkilön päivärahan perusteena oleva palkka on 1500 euroa kuukaudessa. Henkilö saa työtuloa osa-aikatyöstä kuukauden aikana yhteensä 1400 euroa.
lasketaan päiväpalkka päivärahan perusteena olevalle palkalle (1500 / 21,5) 69,77
lasketaan päiväpalkka työtulolle (1400 / 21,5) 65,12
Soviteltu päiväraha enimmäismäärätilanteessa (69,77 – 65,12) 4,65
Päiväraha maksetaan kuitenkin aina peruspäivärahan suuruisena 33,66 – ((1400 – 300) x 0,50) / 21,5 8,08 euroa päivä

Päivärahaa ei voida kuitenkaan maksaa silloin, kun maksettava määrä olisi pienempi kuin 50 % peruspäivärahasta.

Jos aloitat työttömänä osa-aikatyön